Podstawy metod probabilistycznych

Opis kursu

Zajęcia prowadzone są na zaocznych studiach inżynierskich. Przedmiot ten na studiach zaocznych (niestacjonarnych) może nazywać się inaczej lub być podzielony na 2 części: rachunek prawdopodobieństwa (cz. 1) i statystyka matematyczna (cz. 2) i może być realizowany w dwóch semestrach.

Na kursie przedstawia się zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Omawia się zmienne losowe jednowymiarowe i wielowymiarowe, ich parametry i rozkłady. Prezentuje się sposoby badania statystycznego jednej cechy i zależności między cechami, a także omawia się metody opracowania danych liczbowych i badania populacji.

Kryteria oceny

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywne napisanie (jednego) kolokwium, które odbędzie się na wykładzie oraz obecność na ćwiczeniach. W przypadku nieobecności na kolokwium (dopuszczam jedynie zwolnienia lekarskie) student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń. Jednocześnie to kolokwium jest podstawą zaliczenia wykładu. Napisanie kolokwium na ocenę niedostateczną powoduje konieczność zaliczenia w formie odpowiedzi ustnej.

Listy zadań

Literatura

 1. M. Fisz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. WNT, Warszawa 1969.
 2. W. Krysicki i in., Rachunek prawdopodobieństwa (cz.1). Statystyka matematyczna (cz.2) PWN, Warszawa 1993.
 3. R. Zieliński, Tablice statystyczne. PWN, Warszawa 1982.
 4. Bobrowski D.; Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa 1986
 5. Z. Hellwig, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa 1993.
 6. M. Kałuszka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. WNT, Warszawa 1997.

Dodatkowe informacje

W związku z zapytaniami dotyczącymi warunków zaliczenia, to choć podałem je na pierwszym wykładzie, to obecnie także informuję, że:

 • zadań będzie 5 i należy zrobić dowolne 3 z nich, a następnie należy rozwiązać co najmniej połowę z tych 3 zadań, aby uzyskać ocenę pozytywną,
 • do kolokwium obowiązują wszystkie przerobione listy, bez preferencji jakiejś listy,
 • osoby aktywne na ćwiczeniach, które będą rozwiązywały zadania mają pół oceny wyżej lub zaliczenie ćwiczeń w przypadku uzyskania oceny ndst z kolokwium,
 • w rubryce zaliczenie lub egzamin z wykładu piszę pozytywną ocenę z kolokwium, także podwyższoną o pół stopnia dla rozwiązujących zadania na ćwiczeniach,
 • obecność na kolokwium jest obowiązkowa,
 • proszę o przyniesienie na kolokwium tzw. papieru podaniowego (jest to arkusz formatu A-3 w kratkę).

Życzę Państwu powodzenia!