Rachunek Prawdopodobieństwa

Opis kursu

Zajęcia prowadzone są na dziennych studiach magisterskich lub inżynierskich pierwszego stopnia. Rachunek prawdopodobieństwa jest pierwszą częścią wykładu z probabilistyki. Drugą częścią wykładu z rachunku prawdopodobieństwa jest statystyka matematyczna opisana w odrębnym linku.

Na kursie przedstawia się zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa. Wprowadza się definicje klasyczną, geometryczną i aksjomatyczną prawdopodobieństwa. Omawia się algebrę zdarzeń, kombinatorykę oraz twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa. Podaje się definicje zmiennych losowych jednowymiarowych i wielowymiarowych, ich parametry i rozkłady.

Kryteria oceny

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywne napisanie jednego z dwóch kolokwiów z rachunku prawdopodobieństwa (listy zadań od 1-5) lub statystyki matematycznej (listy zadań 1-12), które odbędą się na wykładzie oraz obecności na ćwiczeniach. W przypadku nieobecności na kolokwiach (dopuszczam jedynie zwolnienia lekarskie) student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń i musi je zaliczyć w terminie poprawkowym. Jednocześnie drugie kolokwium jest podstawą zaliczenia wykładu i wpisania oceny z egzaminu. Napisanie kolokwiów na ocenę niedostateczną powoduje konieczność zaliczenia w formie ustnej odpowiedzi.

Listy zadań

Literatura

  1. M. Fisz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. WNT, Warszawa 1969.
  2. W. Krysicki i in., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Rachunek prawdopodobieństwa (cz.1). Statystyka matematyczna (cz.2) PWN, Warszawa 1993.
  3. R. Zieliński, Tablice statystyczne. PWN, Warszawa 1982.
  4. D. Bobrowski, Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa 1986
  5. Z. Hellwig, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa 1993.
  6. M. Kałuszka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. WNT, Warszawa 1997.
  7. M. Majsnerowska, Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami. Wydawn. BTC, Legionowo 2009.
  8. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. SCRIPT, Warszawa 2010.