Statystyka Matematyczna

Opis kursu

Zajęcia prowadzone są na dziennych lub zaocznych studiach magisterskich lub inżynierskich studiach pierwszego stopnia. Statystyka matematyczna jest drugą częścią wykładu z rachunku prawdopodobieństwa.

Na kursie przedstawia się zaawansowane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Wyznacza się parametry i rozkłady zmiennych losowych. Omawia się metody wyznaczania estymatorów oraz estymację przedziałową. Omawia się także problematykę regresji i korelacji. Prezentuje się sposoby badania statystycznego jednej cechy i zależności między cechami, a także omawia się metody opracowania danych liczbowych i badania populacji.

Kryteria Oceny

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywne napisanie jednego kolokwium ze statystyki matematycznej (listy zadań od 7 – 12) oraz obecności na ćwiczeniach. Jest to tzw. drugie kolokwium, które odbędzie się na wykładzie lub w innym dogodnym terminie. W przypadku nieobecności na pierwszym kolokwium (dopuszczam jedynie zwolnienia lekarskie) student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń. Jednocześnie kolokwium ze statystyki matematycznej (tzw. drugie kolokwium) jest egzaminem pisemnym z wykładu. Negatywne napisanie kolokwium wiąże się z egzaminem ustnym.

Listy Zadań

Literatura

 1. M. Fisz, Rach. prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. WNT, Warszawa 1969.
 2. W. Krysicki i in., Rachunek prawdopodobieństwa (cz.1). Statystyka matematyczna (cz.2). PWN, Warszawa 1993.
 3. R. Zieliński, Tablice statystyczne. PWN, Warszawa 1982.
 4. Bobrowski D., Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa 1986
 5. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT, Warszawa 2001.
 6. M. Kałuszka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. WNT, Warszawa 1997.

Skala ocen z kolowkium/egzaminu

Za każde zadanie 1-4 można uzyskać 2 pkt., a za 5 można otrzymać 3 pkt. co łącznie daje 11 pkt.

Punkty Ocena
10-11
cel
9
bdb
8
db+
7
db
6
dst+
5
dst
0-4
ndst

Informacje dodatkowe

W związku z zapytaniami dotyczącymi warunków zaliczenia, to choć podałem je na pierwszych zajęciach, to obecnie także informuję, że:

 • zadań będzie 5 i należy zrobić co najmniej połowę, aby uzyskać ocenę pozytywną,
 • do kolokwium obowiązuje 12 list, bez preferencji jakiejś listy,
 • osoby aktywne na ćwiczeniach, które rozwiązywały zadania mają pół oceny wyżej lub zaliczenie ćwiczeń w przypadku uzyskania oceny ndst z kolokwium,
 • w rubryce egzamin z wykładu przepisze pozytywną ocenę z kolokwium, także podwyższoną o pół stopnia dla rozwiązujących zadania na ćwiczeniach,
 • jeżeli ktoś nie zaliczy drugiego kolokwium, a rozwiązywał zadania na ćwiczeniach, czyli wykazał się dużą aktywnością, to ma zaliczenie ćwiczeń i wykładu, w pozostałym przypadku jest egzaminowany ustnie,
 • obecność na kolokwium jest obowiązkowa,
 • proszę o przyniesienie na kolokwium tzw. papieru podaniowego od 2-3 egz.(jest to arkusz formatu A-3 w kratkę).

Życzę Państwu powodzenia w całym semestrze i w jego pomyślnym zakończeniu!